Globālais Piegādātāju uzvedības kodekss


Mērķis un darbības joma

Strādājot PepsiCo, mēs ticam, ka ētiska un atbildīga rīcība ir ne tikai pareiza, bet arī izdevīga un atbilstoša biznesam. PepsiCo ir izstrādājis Globālo Piegādātāju uzvedības kodeksu (Piegādātāju uzvedības kodeksu), lai precizētu, ko mēs globālā mērogā sagaidām attiecībā uz godīgu biznesa darbību, nodarbinātību, darbinieku veselību un drošību, kā arī vides aizsardzību. Piegādātāju uzvedības kodekss ir paredzēts kā papildinājums PepsiCo Globālajam uzvedības kodeksam un tajā minētajām kompānijas citām politikām un standartiem.
Mēs sagaidām, ka piegādātāji, sadarbības partneri, līgumpartneri, konsultanti, aģenti un citi produktu un pakalpojumu sniedzēji, kas sadarbojas ar PepsiCo uzņēmumiem visā pasaulē, ievēros šo Piegādātāju uzvedības kodeksu.

Uzņēmējdarbības uzvedības principi

PepsiCo sagaida, ka tās piegādātāji un sadarbības partneri veicot uzņēmējdarbību rīkosies atbildīgi, godīgi un pārredzami, ievērojot šādus principus:

1. Būs informēti un darbosies saskaņā ar visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem, kas ir spēkā kompānijas darbības valstīs.
2. PepsiCo izsludinātos piegādātāju konkursos piedalīsies taisnīgi, nemaksājot kukuļus, nepiedāvājot labumus vai jebkādu vērtīgu lietu vai pakalpojumu, lai netiktu radīti priekšrocības apstākļi.

PepsiCo ir apņēmusies veikt uzņēmējdarbību legāli un ētiski, brīvās uzņēmējdarbības ietvaros. Korumpēta sadarbība ar klientiem, piegādātājiem, valdības pārstāvjiem vai jebkurām citām trešajām pusēm ir stingri aizliegta. „Korupcija” vispārīgi attiecas uz iegūšanu vai cenšanos iegūt personisku labumu vai uzņēmējdarbības priekšrocības neatbilstošā vai nelegālā veidā.

3. Veicinās darbaspēka daudzveidīgumu un nodrošinās tādas darba vietas, kurās nepastāv diskriminācija, vajāšana vai jebkāda cita veida ļaunprātīga izmantošana.

PepsiCo piegādātājiem ir jāveido tāda darba vide, kurā darbinieki un sadarbības partneri jūtas novērtēti un cienīti par viņu ieguldījumu. Aizskaršana, ieskaitot nevēlamu verbālu, vizuālu, fizisku vai cita veida darbību, kas rada iebiedētu, aizvainojošu vai naidīgu darba vidi, netiks pieļauta. Lēmumiem par darbinieku pieņemšanu darbā un to kustību, jābūt pamatotiem ar viņu kvalifikāciju, prasmēm, spējām un pieredzi.

4. Pret darbiniekiem izturēsies godīgi, uz to attiecinot arī darba samaksu, darba laiku un labumus.

PepsiCo piegādātājiem ir jārīkojas atbilstoši visām piemērojamām normatīvo aktu prasībām, un vispārēji savā darbībā jāpiemēro labākā prakse attiecībā uz darbiniekiem. Darba laikam, darba samaksai, labumiem jābūt atbilstošiem likumdošanai un nozares standartiem, ņemot vērā nosacījumus, kas attiecas uz prasībām par minimālo algu, virsstundām, likumiski piemērojamiem pabalstiem un citiem darba samaksas elementiem.

5. Aizliegs visa veida piespiedu vai obligāto darbu.

PepsiCo piegādātājiem ir jāuztur un jāveicina cilvēka pamattiesību ievērošanu. Lēmumiem par nodarbinātību ir jābūt pamatotiem ar brīvu gribu. Nedrīkst tikt izmantots piespiedu vai ieslodzījumā esošo darba spēks. Nedrīkst tikt izmantota fiziska ietekmēšana un sodīšana, kā arī vardarbība, draudi vai jebkāda cita veida fiziska, seksuāla, psiholoģiska vai verbāla ļaunprātīga ietekmēšana kā disciplīnas veicināšanas vai kontroles metode.

6. Aizliegs bērnu nodarbinātību.

Piegādātājiem ir jāievēro vietējās likumdošanas prasības attiecībā uz minimālo nodarbināto vecumu, un ir jāatbilst Starptautiskās Darba Organizācijas (International Labor Organization – ILO) standartiem. Nekādā gadījumā piegādātājs nedrīkst ļaut bērniem veikt darbu, kas pakļauj tos nepamototiem fiziskiem riskiem, kas var kaitēt viņu fiziskai, mentālai vai emocionālai attīstībai vai nepareizi ietekmēt viņu izglītošanos.

7. Respektēs darbinieku tiesības brīvi iesaistīties arodbiedrībās un citās kolektīvās organizācijās, kas darbojas saskaņā ar vietējiem likumdošanas tiesību aktiem.

Saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, PepsiCo piegādātājiem jāievēro darba ņēmēju tiesības pievienoties vai atturēties no iestāšanās asociācijās un darba ņēmēju organizācijās.

8. Nodrošinās drošus un veselīgus darba apstākļus.

PepsiCo ir aktīvi jāvada jautājumi attiecībā uz veselības un drošības riskiem, lai nodrošinātu darba vidi, kurā nenotiek nelaimes gadījumi darba vietā, un kur ir veiktas visas iespējamās darbības, lai izvairītos no saslimšanām un ievainojumiem. Piegādātājiem ir jāievieš tādas vadības sistēmas un kontroles, kas identificētu, novērtētu un kontrolētu riskus, kas saistīti ar viņu specifisko nozari. Piegādātājiem ir jānodrošina dzeramais ūdens un atbilstošas tualetes, ugunsdzēšanas izejas un nepieciešamās ugunsdzēsības iekārtas un aprīkojums, ārkārtas palīdzības komplekti un piekļuve avārijas novēršanas sistēmām, tai skaitā – vides, ugunsdrošības un medicīnas.

9. Veiks uzņēmējdarbību ar rūpēm par apkārtējo vidi un darbosies saskaņā ar visiem piemērojamiem vides tiesību aktiem un noteikumiem.

Ikdienas biznesa lēmumu pieņemšas procesā ir jāapsver potenciālā ietekme uz apkārtējo vidi, kā arī iespējas saglabāt dabas resursus, veikt resursu otrreizējo pārstrādi, izmantoto resursu samazināšanu un piesārņojuma kontroli, lai nodrošinātu tīrāku gaisu un ūdeni, un lai samazinātu izgāztuvēs noglabājamo atkritumu apjomu.

10. Uzturēs precīzus grāmatvedības un darījumu dokumentus, saskaņā ar visām piemērojamām normatīvo aktu prasībām un pieņemto grāmatvedības praksi.

11. Piegādās produktus un pakalpojumus, kas ir atbilstošas kvalitātes un atbilstoši pārtikas drošības standartiem.

PepsiCo ir apņēmies ražot un piegādāt augstas kvalitātes un drošus visu mūsu zīmolu produktus. Tiek sagaidīts, ka piegādātāji, kas ir iesaistīti jebkurā produktu izstrādes, pārvietošanas, pakošanas vai uzglabāšanas posmiem:

  • Būs zinoši un atbilstoši produktu kvalitātes standartiem, politikām, specifikācijām un procedūrām, kas attiecas uz produktiem, kas ražoti jūsu atrašanās vietā (valstī),
  • Sekos un ievēros labas ražošanas prakses un testēšanas protokolus,
  • Būs atbilstoši visiem piemērojamajiem federālajiem, valsts un vietēja mēroga normatīvajiem aktiem par pārtikas drošību,
  • Nekavējoties ziņos PepsiCo par situācijām un apstākļiem, kas varētu negatīvi ietekmēt PepsiCo produkcijas kvalitāti vai sabiedrības attieksmi pret PepsiCo produktiem.

12. Atbalstīs Piegādātāju uzvedības kodeksam atbilstošu darbību, izveidojot atbilstošus pārvaldības procesus un sadarbībā veicot piemērotus novērtēšanas procesus, ko pieprasa PepsiCo.

Sadarbojoties ar PepsiCo, piegādātājiem ir jāiekļauj savstarpējos līgumos atsauce uz Piegādātāju uzvedības kodeksa prasībām un jāizpilda tā nosacījumi.

Iepriekš brīdinot, PepsiCo var veikt pārbaudes, lai pārbaudītu Piegādātāja atbilstību Piegādātāju uzvedības kodeksam.

13. Sadarbojoties ar PepsiCo darbiniekiem, ievēros PepsiCo politikas attiecībā uz dāvinājumiem un izklaidēm, kā arī interešu konfliktiem.

PepsiCo piegādātājiem ir aizliegts pasniegt vai piedāvāt PepsiCo darbiniekiem dāvanas, kas varētu neatbilstoši ietekmēt PepsiCo biznesa lēmumus vai piešķirt negodīgas priekšrocības.

14. Ziņos par savām aizdomām par Sadarbības uzvedības kodeksa pārkāpumiem.

Piegādātāja darbinieki vai tā labā strādājošās trešās puses var ziņot par šī Piegādātāju uzvedības kodeksa iespējamiem pārkāpumiem pa diennakts tālruni 1-866-729-4888 Amerikas Savienotajās Valstīs vai pa atbilstošiem tālruņa numuriem citās pasaules valstīs. Saraksts ar starptautiskiem tālruņa numuriem ir pievienots šim Piegādātāju uzvedības kodeksam, un ik pa laikam tas var tikt atjaunināts. Aktuālie tālruņa numuri pieejami web lapā: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/52943/index.html.

“Speak Up” zvanu līnija ir pieejama visā pasaulē 24 stundas diennaktī, bez brīvdienām. Iespējama arī elektroniska komunikācija, apmeklējot „Speak Up” web lapu: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/52943/index.html.

Visi šāda veida ziņojumi tiek pieņemti anonīmi, izmantojot gan Speak Up zvanu līniju, gan arī web lapu, un Jūs varat saglabāt anonimitāti, ciktāl tas ir likumiski atļauts.