PepsiCo vērtības un filozofija


Mūsu vērtības un filozofija atspoguļo vēlmi būt atbildīgam uzņēmumam sabiedrības un vides priekšā. Katrs mūsu biznesa lēmums balstās uz mūsu vērtībām un filozofiju.

Apņēmība

Mēs esam apņēmušies radīt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi ar atbildīgu, uzticamu un kompetentu cilvēku palīdzību.

Ko tas nozīmē

Ilgtspējīga izaugsme ir panākumu motivēšanas un mērīšanas pamats. Mūsu tiekšanās uz ilgtspējīgu izaugsmi stimulē jauninājumus, novērtē rezultātus un palīdz mums saprast, kādā veidā šodienas lēmumi ietekmē nākotni. Izaugsme ietvert cilvēku attīstību un uzņēmuma panākumus. Par galveno tiek uzskatīta diferenciācija un mērķu izpilde.

Kompetenti cilvēki nozīmē, ka mums ir brīvība rīkoties un domāt tādā veidā, lai mēs varētu veiksmīgi izpildīt savus uzdevumus, vienlaikus ievērojot procedūras, kas nodrošina korektu vadību, kā arī ņemot vērā uzņēmuma vajadzības, kas ir svarīgākas par personīgo līmeni.\n\nVeselīgas izaugsmes pamats ir atbildība un uzticība. Mēs esam atbildīgi par katru savu darbību gan personīgi, gan arī kā uzņēmums. Citu cilvēku uzticību mums kā indivīdiem un kā uzņēmumam ir jānopelna. Taupīgi izmantojot mums uzticētos resursus, mēs palielinām mums doto uzticību vēl vairāk, ja labi spējam pildīt savus pienākumus un ar savu centību uzsāktās lietas kopīgi un veiksmīgi pabeigt.

Principi Mēs ievērojam sešus principus:

 1. Rūpēties par saviem klientiem, patērētājiem un pasauli, kurā dzīvojam. 
  • Lai gan mūs vada tirgū pastāvošā intensīvā konkurence, mēs virzām savu cīņas garu uz risinājumiem, no kuriem gūst labumu gan mūsu uzņēmums, gan arī tā vienības. Mūsu panākumi balstās uz klientu, patērētāju un sabiedrības dziļāku izpratni. Lai parādītu savu rūpi, ar prieku ieguldām papildus pūles.
 2. Pārdot tikai produktus, ar kuriem paši varam lepoties.
  • Mūsu standartu īstais izaicinājums ir tas, ka paši patērējam un reklamējam produktus, ko pārdodam. Bez izņēmumiem. Pārliecība palīdz nodrošināt produktu kvalitāti, sākot no sastāvdaļu pirkšanas līdz produktu nodošanai patērētājam.
 3. Runāt patiesību un domāt atvērti.
  • Runājam par visu, ne tikai to, kas ir izdevīgi mūsu pašu mērķu sasniegšanai. Papildus skaidrībai, godīgumam un precizitātei nodrošinām arī to, lai mūsu ziņojums sasniegtu mērķauditoriju.
 4. Saglabāt līdzsvaru starp īstermiņa un ilgtermiņa perspektīvām.
  • Pie jebkura lēmuma pieņemšanas novērtējam riskus un ieguvumu gan īstermiņa, gan arī ilgtermiņa perspektīvā. Līdzsvara saglabāšana palīdz mums saglabāt izaugsmi un nodrošina mūsu ideju atbilstību gan šodien, gan arī nākotnē.
 5. Gūt peļņu no dažādības un piesaistīšanas.
  • Mēs vienmēr pieņemam cilvēkus, kam ir dažāda izcelsme, raksturs un domāšanas veids. Daudzpusība ievieš mūsu uzņēmumā jaunas perspektīvas un veicina inovāciju, kā arī paaugstina spēju pamanīt jaunas tirgus iespējas.
 6. Cienīt citus un kopīgi sasniegt panākumus.
  • Mūsu kopīgie panākumi pamatojas uz savstarpējo cieņu gan uzņēmumā, gan arī ārpus tā. Savstarpējās cieņas priekšnoteikums ir cilvēku spēja strādāt gan komandā, gan arī neformālās sadarbības formās. Lai gan mūsu uzņēmums ir uzbūvēts uz atsevišķu izcilu indivīdu darbību, mēs uzskatām par svarīgu un novērtējam arī komandas darbu, ar kuras palīdzību padarām savus mērķus par sasniegumiem.