Akcija noslēgusies - paldies par piedalīšanos! Ja tu vāc “Cheetos” iepakojumus, tad balva ir garantēta! – ”Cheetos” preču Modes akcijas noteikumi


05.09.2018

1. ”Cheetos” preču Modes akcija ir Latvijā notiekoša preču akcija, kuru rīko zīmola “Cheetos ” preču izplatītājs Latvijā: SIA “MV Latvia”, vienotais reģistrācijas Nr.40003787568, adrese: Medus iela 7, Rīga, LV-1048, turpmāk tekstā – Akcijas organizētājs.
2. Akcijas norises teritorija – Latvijas Republika, jebkura tirdzniecības vieta, kurā tiek izplatītas un ir iespējams iegādāties “Cheetos” preču Modes akcijas preces.
3. Akcijā Latvijas Republikas teritorijā var piedalīties ikviena persona, bez vecuma ierobežojuma, kura iegādājas “Cheetos” preču Modes akcijas preci.
4. “Cheetos” preču Modes akcijas norises kārtību saskaņā ar šiem noteikumiem nosaka Akcijas organizētājs.
5. “Cheetos” preču Modes akcijas norises periods sākas 2018.gada 25.jūnijā un turpinās līdz 2018.gada 30.septembrim vai līdz brīdim, kad Akcijas organizators ir izsniedzis pēdējo garantēto balvu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk.
5.1. Periods, kurā ir iespējams nopirkt “Cheetos” preču Modes akcijas preces, lai saņemt balvu, sākas 2018. gada 25.jūnijā un turpinās līdz 2018.gada 30.septembrim vai līdz brīdim, kad Akcijas organizators ir izsniedzis pēdējo garantēto balvu, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas ātrāk. Nosūtītās iepakojuma vienības, kuras ir iegādātas pirms vai pēc šajā punktā minētā perioda, tiek uzskatītas par nederīgām un tās nav iespējams izmantot balvas saņemšanai.
6. “Cheetos” preču Modes akcijas prece – jebkurš “Cheetos” iepakojums, jebkurš “Cheetos” iepakojuma svars, jebkura “Cheetos” garša.
7. “Cheetos” preču Modes akcijas dalībniekiem ir jāsavāc konkrēts “Cheetos” iepakojumu skaits, lai akcijas laikā saņemtu attiecīgo garantēto balvu, un tieši:
– nosūtot 5 “Cheetos” iepakojumus kā balvu saņem “Cheetos” zeķes – kopā 40 balvas;
– nosūtot 10 “Cheetos” iepakojumus, kā balvu saņem “Cheetos” piezīmju kladi – kopā 40 balvas;
– nosūtot 15 “Cheetos” iepakojumus, kā balvu saņem “Cheetos” dvieli – kopā 40 balvas;
– nosūtot 20 “Cheetos” iepakojumus, kā balvu saņem “Cheetos” austiņas – kopā 20 balvas;
– nosūtot 30 “Cheetos” iepakojumus, kā balvu saņem “Cheetos” piepūšamo atpūtas matraci – kopā 40 balvas.
8. Aktuālo “Cheetos” preču Modes akcijas dalībniekiem pieejamo atlikušo attiecīgo garantēto balvu skaitu un informāciju par “Cheetos” preču Modes akcijas beigām, sakarā ar pēdējās attiecīgās garantētās balvas izsniegšanu, ja tā tikusi izsniegta pirms 2018.gada 30.septembra, ir iespējams saņemt pie Akcijas organizatota pilnvarotās personas – SIA “T2R”, visā “Cheetos” preču Modes akcijas periodā.
9. “Cheetos” preču Modes akcijas preču skaits, kuras iegādājoties var piedalīties kampaņā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots. “Cheetos” preču Modes akcijas preces var būt pieejamas tirdzniecībā arī pirms vai pēc šo noteikumu 5.1.punktā norādītā perioda, taču to iegāde pirms vai pēc šajos noteikumos norādītā termiņa nedod tiesības piedalīties “Cheetos” preču Modes akcijā.
10. “Cheetos” preču Modes akcijas norises kārtība – lai piedalītos “Cheetos” preču Modes akcijā patērētājam ir akcijas teritorijā jāiegādājas “Cheetos” zīmola preces un jāsakrāj šo noteikumu 5.1.punktā minētā periodā noteiktais daudzums “Cheetos” preču iepakojumi, kuri nepieciešami attiecīgās garantētās balvas saņemšanai, un ir jānosūta uz – SIA “T2R”, adrese: Ojāra Vācieša iela 6b, Rīga, Latvija, LV-1004, Akcijas organizētāja pilnvarotajai personai. Akcijas organizētājs neuzņemas atbildību par izdevumiem, kas dalībniekam var rasties saistībā ar savākto “Cheetos” iepakojumu nosūtīšanu Akcijas organizatora pilnvarotai personai.
11. “Cheetos” preču Modes akcijas dalībniekam nosūtot sakrātos “Cheetos” preču iepakojumus šo noteikumu 10.punktā minētam Akcijas organizatora pilnvarotajam pārstāvim papildus ir jānorāda:
11.1. vārds, uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese, kā arī ir jābūt norādei par adresi uz kuru nosūtīt balvu. Nosūtot savāktos “Cheetos” preču iepakojumus, “Cheetos” preču Modes akcijas dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par patiesas informācijas norādīšanu, par tās sastādīšanas precizitāti un kļūdām, un norādīto informāciju.
12. Nosūtot “Cheetos” iepakojumus saskaņā ar “Cheetos” preču Modes akcijas noteikumiem, dalībnieks apliecina un piekrīt, ka Akcijas organizators un tā pilnvarotā persona ir tiesīgi saņemt un apstrādāt “Cheetos” preču Modes akcijas dalībnieka personas datus “Cheetos” preču Modes akcijas izpildes nepieciešamībai, saskaņā ar šiem noteikumiem un spēkā esošām tiesību normām.
13. Viens akcijas dalībnieks var piedalīties “Cheetos” preču Modes akcijā vairākkārt, atkārtoti sakrājot nepieciešamo “Cheetos” preču iepakojumu skaitu attiecīgās garantētās balvas saņemšanai.
14. Viena persona var iegūt neierobežotu balvu skaitu visas “Cheetos” preču Modes akcijas laikā.
15. Garantētās balvas : “Cheetos” piepūšamie atpūtas matrači, “Cheetos” zeķes, “Cheetos” dvieļi, “Cheetos” radio austiņas, “Cheetos” piezīmju klades tiek uzglabātas Akcijas organizētāja pilnvarotās personas telpās – SIA “T2R” birojā, pēc adreses: Ojāra Vācieša iela 6B, Rīga.
16. Gadījumā, ja saskaņā ar šiem noteikumiem “Cheetos” preču Modes akcijas dalībnieks nav tiesīgs saņemt balvu (t.sk. ja, kampaņas laikā tiek nosūtīts nepietiekams skaits ar “Cheetos” preču iepakojumiem vai nosūtītais “Cheetos” preču iepakojumu skaits tiek saņemts pēc šo noteikumu 5.1.punktā minētā akcijas perioda), tad “Cheetos” preču Modes akcijas dalībnieks balvu nesaņem.
17. Balvu izsūtīšanu “Cheetos” preču Modes akcijas dalībniekiem nodrošina Akcijas organizētāja pilnvarotā persona – SIA “T2R”, vienotais reģistrācijas Nr.40103242606, ar saviem vai savu apakšuzņēmēju spēkiem un resursiem.
18. Informācija un personas dati, ko “Cheetos” preču Modes akcijas dalībnieki iesniedz, nosūtot sūtījumu dalībai akcijā, tiek apkopoti, apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar likumdošanas normu un normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
19. Iesūtot savus personas datus dalībai “Cheetos” preču Modes akcijā, akciijas dalībnieki piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu akcijas laiku, kā arī pēc akcijas noslēguma tiek saglabāti Akcijas organizētāja un/vai tā pilnvarotās personas datu bāzēs tik ilgi, cik tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamām tiesību normām.
20. Balvas tiek izsniegtas nosūtot tās saņēmējam pa pastu, kā arī balvas ir iespējams saņemt pie Akcijas organizētāja pilvarotās personas SIA “T2R”, birojā pēc adreses Ojāra Vācieša iela 6B, Rīga, personīgi, apmaiņā pret sakrāto “Cheetos” preču iepakojumu skaitu, kas nepieciešams attiecīgās garantētās balvas saņemšanai.
21. Ja balvas saņēmējs nav pilngadīga persona, viņš ir tiesīgs norādīt pilngadīgu personu/pārstāvi, kura saņem balvu viņa vārdā.
22. Akcijas organizētājs neatbild par balvu ieguvējam iespējami radītiem zaudējumiem, kas radušies lietojot balvu.
23. Balvas apmaiņa pret citu balvu vai tās vērtības samaksa skaidrā naudā nav iespējama.
24. Ar dalību “Cheetos” preču Modes akcijā vai balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, kampaņas dalībniekiem netiek atlīdzināti.
25. Akcijas organizētājs nav atbildīgs, ja “Cheetos” preču Modes akcijas dalībnieki neievēro šos noteikumus.
26. Akcijas organizētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt akciju un balvu izsniegšanu gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi.
27. Akcijas organizētājs paziņo un brīdina, ka reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par “Cheetos” preču Modes akciju ir tikai informatīvs raksturs.
28. Pilna informācija par “Cheetos” preču Modes akciju un tās noteikumi ir pieejami interneta vietnē : www.cheetos.lv.