Cheetos Summer Tattoo kampaņā


26.05.2014

Momentloterijas „Vasaras Tattoo

NOTEIKUMI

I. PREČU IZPLATĪTĀJS:

SIA „MV Latvia”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003787568, juridiskā adrese:

Medus iela 7, Rīga, LV-1048, Latvija.

II. MOMENTLOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:

SIA „Latvian Snacks”, uzņēmuma reģistrācijas numurs 40003250058, juridiskā adrese:

Katlakalna iela 11c, Rīga, LV-1073, Latvija.

III. MOMENTLOTERIJAS NORISES TERITORIJA:

Momentloterija notiek visā Latvijas teritorijā.

IV. MOMRNTLOTERIJAS NORISES SĀKUMA UN BEIGU DATUMS:

Momentloterijas norises laiks ir no 01.06.2014. līdz 01.09.2014.

V. BALVU FONDS:

1. Sony PlayStation VITA 10 (desmit) gabali;

2. Sony PS4 2 (divi) gabali;

3. 4C Tattoo un uzlīme divi vienā ar 7 (septiņiem) dažādiem zīmējumiem. Kopā 51463 (piecdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit trīs) gabali.

4. Sudraba metālikas Tattoo un uzlīme divi vienā ar 8 (astoņiem) dažādiem zīmējumiem. Kopā 51463 (piecdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit trīs) gabali.

5. 4C Tattoo ar 5 (pieciem) dažādiem zīmējumiem. Kopā 51463 (piecdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit trīs) gabali.

6. Sudraba metālikas Tattoo ar 5 (pieciem) dažādiem zīmējumiem. Kopā 51464 (piecdesmit viens tūkstotis četri simti sešdesmit četri) gabali.

7. Kopējais balvu fonds EUR 6051.08 (seši tūkstoši piecdesmit viens EUR un 08 centi)

VI. MOMENTLOTERIJAS PRECES:

1. Momentloterijā ir iekļautas šādas preces, ar speciālo momentloterijas “Vasaras Tattoo” marķējumu:

1.1. Kukurūzas uzkodas Cheetos ar kečupa garšu 22g, 50g, 55g, 85g, 110g un 160g    iepakojumos;

1.2. Kukurūzas uzkodas Cheetos ar siera garšu 22g, 55g un 85g  iepakojumos;

1.3. Kukurūzas uzkodas Cheetos ar siera un kečupa garšu 80g iepakojumos;

1.4. Kukurūzas uzkodas Cheetos ar picas garšu 55g un 85g  iepakojumos;

1.5. Kukurūzas uzkodas Cheetos ar hamburgera un paprikas garšām 85g  iepakojumos;

1.6. Kukurūzas uzkodas Cheetos ar skābā krējuma un zaļo lociņu garšu  70g  iepakojumos;

VII. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:

1. Momentloterijā piedalās ikviena persona, kura ir iegādājusies preci ar “Vasaras Tattoo” akcijas marķējumu.

2. Pircējs atverot paciņu, uzreiz uzzina, vai ir laimējis balvu – Sony PlayStation VITA vai Sony PS4 vai 4C Tattoo un uzlīmi divi vienā vai Sudraba metālikas Tattoo un uzlīmi divi vienā vai 4C Tattoo vai Sudraba metālikas Tattoo.

VIII. LAIMESTA SAŅEMŠANA

1. 4C Tattoo un uzlīmi divi vienā vai Sudraba metālikas Tattoo un uzlīmi divi vienā vai 4C Tattoo vai Sudraba metālikas Tattoo ir ievietoti paciņās ar “Vasaras Tattoo” akcijas marķējumu.

2. Sony PlayStation VITA vai Sony PS4 var saņemt SIA „Airport”, Dzirnavu iela 82-22, Rīga, LV-1050 birojā, uzrādot laimējušā kupona oriģinālu.

3. Ar balvas saņemšanu saistītos ceļa izdevumus sedz pats momentloterijas dalībnieks.

4. Balvas var saņemt līdz 2014. gada 31. septembrim.

IX. INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKA IZREDZĒM LAIMĒT

1. Momentloterijā piedalās preces ar akcijas marķējumu – kopā 337484 preču vienības.

2. Balvu skaits – 205865 vienības, iespēja laimēt 61% gadījumu.

X. SŪDZĪBU IZSKATĪŠANA

1. Jebkādas pretenzijas par momentloterijas rīkošanu un/vai norisi jāsūta rakstiski momentloterijas organizētājiem – SIA „Latvian Snacks” (Katlakalna iela 11c, Rīga, LV-1073) līdz 2014. gada 31. oktobrim ar norādi „ Vasaras Tattoo” momentloterija, pilnībā izklāstot iebildumus un to pamatojumu, pievienojot dokumentus vai to kopijas, uz kurām ir atsauces pretenzijā.

2. Momentloterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 dienu laikā pēc saņemšanas. Ja momentloterijas organizētājs uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus. Ja pretenzijas iesniedzēju neapmierina atbilde, tas var aizsargāt savas tiesības un tiesiskās intereses likumā noteiktā kārtībā.

XI. ORGANIZĒTĀJA ATBILDĪBA

1. Organizētāja atbildība pret dalībnieku ir ierobežota ar dalībniekam piešķirtās balvas vērtību.

2. Organizētājam ir tiesības vienpusēji pārtraukt momentloteriju gadījumos, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā organizētāja pienākums ir informēt Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju un paziņot masu saziņas līdzekļos par momentloterijas pārtraukšanu.

XII. CITI NOTEIKUMI

1. Jebkurš strīds, kas var rasties saistībā ar šiem noteikumiem vai momentloteriju, tiks atrisināts Latvijas republikas likumdošanas noteiktajā kārtībā.

2. Ar piedalīšanos momentloterijā dalībnieks apstiprina, ka viņš/viņa piekrīt momentloterijas noteikumiem.

3. Ar momentloterijas „Vasaras Tattoo” noteikumu pilnu tekstu var iepazīties internetā www.pepsico.lv